Bezpečné nakupování

Vracení a reklamace

Dstreet-shop.cz

Vážený zákazníku

Pokud vám objednaný výrobek nesedí, rozmysleli jste si jeho koupi nebo ho chcete vrátit z jiného důvodu, pošlete nám ho zpět s dokladem o koupi a vyplněným formulářem. Pokud nemáte možnost formulář vytisknout, můžete přiložit ručně psaný, ve kterém uvedete:

 • Vaše přihlašovací jméno a číslo objednávky.
 • Jméno, příjmení a telefonní číslo.
 • Úplnou adresu pro vrácení zásilky.
 • Model, velikost a barvu zboží, které má být vráceno.

| Přepravní údaje

Příjemce: Olza Logistic - D-TEX

Adresa: Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, Česko

Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo během přepravy k poškození.

Dstreet-shop.cz

Vrácení

Stáhněte si formulář pro vrácení:

Zákazník/klient, který je zároveň spotřebitelem a který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodů, a to písemným prohlášením do čtrnácti dnů. K dodržení této lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení lze zaslat zejména e-mailem na adresu dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na následující adresu: Olza Logistic - D-TEX, Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín, Česko.

 1. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neuzavřenou a spotřebitel je zproštěn všech závazků. To, co strany poskytly, se vrací beze změny, ledaže by změna byla nutná v rámci běžných podmínek. Vrácení musí být provedeno nejpozději do čtrnácti dnů. Pokud spotřebitel provedl jakékoli platby předem, jsou úroky z prodlení účtovány ode dne provedené platby předem.
 2. Poskytovatel služeb / prodejce provede vrácení peněz na číslo bankovního účtu uvedené spotřebitelem. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřijímáme.
 3. Čtrnáctidenní lhůta, během níž může spotřebitel od smlouvy odstoupit, se v případě kupní smlouvy počítá ode dne dodání výrobku, a pokud se smlouva týká poskytování elektronických služeb, ode dne jejího uzavření.
 4. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku v těchto případech:
  • Pokud bylo poskytování služeb zahájeno se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty uvedené v odst. 3.
  • V případě zvukových a vizuálních záznamů a záznamů na paměťových médiích po odstranění originálního obalu spotřebitelem.
  • V případě smluv o poskytování služeb, jejichž cena nebo úhrada závisí výhradně na pohybu cen na finančním trhu.
  • V případě služeb s vlastnostmi, které spotřebitel uvedl ve své objednávce nebo které úzce souvisejí s jeho osobou.
  • V případě služeb, které ze své podstaty nelze vrátit nebo jejichž předmět se může rychle zkazit.
  • V případě dodávání tisku.
  • V případě služeb v oblasti hazardních her.
Dstreet-shop.cz

Reklamace

Stáhněte si reklamační formulář:

Reklamace z důvodu nesouladu výrobku s kupní smlouvou:

 1. Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči zákazníkovi, který je fyzickou osobou a který kupuje výrobek za účelem, který nesouvisí s jeho profesionální nebo podnikatelskou činností, za nesoulad výrobku s kupní smlouvou je ustanoven zejména v zákoně o zvláštních podmínkách prodeje zboží spotřebiteli a o změně občanského zákoníku ze dne 27. července 2002 (Dz. U. č. 141, pol. 1176 v platném znění).
 2. Oznámení o nesouladu výrobku s kupní smlouvou a podání příslušné žádosti lze učinit zejména e-mailem na adrese dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na adresu: Olza Logistic - D-TEX, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, Česko. Pokud je to možné a nezbytné pro posouzení nesouladu výrobku se smlouvou, je třeba jej doručit rovněž na výše uvedenou adresu. Upozorňujeme, že zásilky na dobírku nepřijímáme.
 3. Prodávající je povinen na žádost zákazníka odpovědět nejpozději do 14 dnů. Odpověď na reklamaci je zaslána na adresu uvedenou zákazníkem, pokud zákazník neurčí jiný způsob.
 4. V případě výrobků, na které se vztahuje také záruka, prodávající informuje, že záruka na prodané spotřební zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu výrobku s kupní smlouvou.

Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem a další reklamace související s činností internetového obchodu:

 1. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb prostřednictvím internetového obchodu a další reklamace související s činností internetového obchodu může zákazník podávat zejména e-mailem na adrese dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na následující adresu: Olza Logistic - D-TEX, Lípová 1986, 737 01 Český Těšín, Česko.
 2. V popisu reklamace se doporučuje uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména typ a datum výskytu nesrovnalostí a kontaktní údaje – tyto informace usnadní a urychlí vyřízení reklamace poskytovatelem služeb.
 3. Poskytovatel služeb stížnost posoudí nejpozději do 14 dnů.
 4. Odpověď poskytovatele služeb na reklamaci se zasílá na adresu uvedenou zákazníkem, pokud zákazník neurčí jiný způsob.
pixel