Bezpečné nakupování

Zásady ochrany osobních údajů obchodu Dstreet-shop.cz

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují zásady shromažďování, zpracování a používání osobních údajů získaných od vás internetovým obchodem dstreet-shop.cz provozovaným společností D-TEX společnost s ručením omezeným se sídlem ve Wieluni (dále jen: správce nebo ADO). Veškeré aktivity společnosti podléhají právním předpisům platným v oblasti ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobní údajů podléhají české legislativě a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení GDPR“.

| Informace o správci osobních údajů

 1. Společnost D-TEX sp. z o.o. se sídlem ve Wieluni (98-300), na ulici Jana Długosza 5 vedená v obchodním rejstříku Polského soudního rejstříku (KRS) vedeném Okresním soudem Lodž - Střed, 20. Ekonomické oddělení Polského soudního rejstříku pod číslem KRS 0000687728, DIČ 8322080434, IČ 367847166 je správcem vašich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES, co se týká osobních údajů uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami.
 2. Správce provozuje internetový obchod na adrese dstreet-shop.cz, dále jen „obchod“.
 3. Pro obchod vedený na adrese dstreet-shop.cz, byl určen Inspektor ochrany osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na emailové adrese: dstreetcz@dstreet.eu.

| Osobní údaje

 1. Osobní údaje ve smyslu těchto Zásad o ochraně osobních údajů jsou všechny informace o fyzické osobě, která je identifikovaná nebo identifikovatelná pomocí jednoho nebo několika konkrétních faktorů, včetně IP adresy zařízení, údajů o poloze, internetového identifikátoru a také informací shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies a jiné podobné technologie.
 2. Uvedení osobních údajů za účelem realizace smlouvy o poskytování služeb uvedených v Pravidlech Internetového obchodu je dobrovolné. Poskytnutí těchto údajů je však nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy. Důsledkem neuvedení osobních údajů bude znemožnění uzavření smlouvy a realizace služeb.
 3. V případě obchodních informací (newsletter/SMS newsletter) a marketingových činností bude důsledkem neuvedení osobních údajů zánik možnosti dostávat obchodní informace nebo zánik možnosti realizovat obchodní činnosti správcem údajů. Pokud nechcete dostávat obchodní informace zasílané správcem údajů, aktivujte prosím odkaz, který je umístěn v každé elektronické korespondenci obsahující obchodní informace (newsletter) nebo tuto žádost oznamte prostřednictvím elektronické pošty na adrese: dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na adrese společnosti D-TEX sp. z o.o. (v případě SMS newsletteru).

| Vaše oprávnění ve věci osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace objednávek nebo zasílání obchodních a marketingových informací a v souvislosti s tím máte právo na:

  1. přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a právo na přenos osobních údajů;
  2. právo požadovat smazání osobních údajů nebo omezení zpracování;
  3. právo získat kopii osobních údajů zpracovávaných správcem;
  4. právo podávat námitku se zpracováním osobních údajů správcem;
  5. právo podat stížnost v rozsahu porušování předpisů všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 na orgán, která provádí dozor na zpracování osobních údajů - předsedu úřadu ochrany osobních údajů.
 2. V případě že jsou vaše údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat bez vlivu na souhlas s oprávněním zpracovávat údaje, který byl poskytnut před jeho odvoláním.

| Bezpečnost údajů

 1. ADO s náležitou pečlivostí vybírá a aplikuje technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů. Plný přístup k databázi údajů mají jen osoby s příslušným oprávněním, které mají příslušné znalosti v rozsahu ochrany osobních údajů.
 2. ADO vynakládá veškeré možné úsilí pro zajištění vašich osobních údajů a pro jejich ochranu před zásahem třetích stran. Aplikuje veškeré nutné zajištění serverů, spojení a internetových stránek za účelem ochrany vašich údajů. Veškerá spojení v souvislosti s realizací vašich elektronických plateb budou v případě výběru takové možnosti provedeny pomocí bezpečného šifrovaného spojení.
 3. I přesto se mohou opatření od ADO ukázat jako nedostatečná, pokud vy sami nebudete dodržovat bezpečnostní pravidla. Především vám doporučujeme, abyste chránili přístupové jméno a heslo k obchodu a nezpřístupňovali je třetím stranám. Upozorňujeme vás, že internetový obchod od vás nebude nikdy požadovat jejich sdělení s výjimkou jejich zadávání při přihlašování do obchodu. Pro zabránění používání vašeho účtu neoprávněným osobám vás prosíme, abyste se po návštěvě obchodu odhlásili.

| Rozsah shromažďovaných údajů

 1. Správce shromažďuje a zpracovává tyto vaše údaje:

  1. během registrace účtu - emailová adresa, jméno a příjmení, bydliště, dodací adresa, fakturační údaje, telefonní číslo a emailová adresa;
  2. během podávání objednávky - jméno a příjmení, bydliště, dodací adresa, fakturační údaje, telefonní číslo a emailová adresa; DIČ, velikost oblečení, preference barev;
  3. během řešení reklamace - jméno a příjmení, bydliště, dodací adresa, fakturační údaje, telefonní číslo a emailová adresa; DIČ, velikost oblečení, preference barev;

| Účel a základ zpracování osobních údajů společnými správci

 1. ADO bude zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely:

  1. plnění uzavřených smluv:

   1. založení účtu v internetovém obchodě správcem údajů – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení GDPR;
   2. realizace podaných objednávek – na základě čl. 6 odst. 1 písm. b Nařízení GDPR;
   3. realizace oznámených reklamací – na základě čl. 6 odst. 1 c Nařízení GDPR;
   4. vymáhání pohledávek – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Nařízení GDPR;
   5. tvorba účetních výkazů a fakturace – na základě čl. 6 odst. 1 písm. c Nařízení GDPR;
  2. realizace marketingových činností:

   1. zasílání obchodních informací (newsletter) – na základě článku 6 odst. 1 písm. a Nařízení GDPR a článku 10 zákona o poskytování služeb elektronickou poštou;
   2. zasílání obchodních informací (newsletter) prostřednictvím telekomunikačních koncových zařízení (např. telefon) - na základě článku 6 odst. 1 písm. a Nařízení GDPR a článku 172 zákona Telekomunikační právo;
   3. realizace marketingových činností, jako jsou soutěže, věrnostní programy – na základě článku 6 odst. 1 písm. a Nařízení GDPR;
   4. profilování obsahu servisu s použitím souborů cookies, za účelem přizpůsobení nabídky vašim preferencím - na základě článku 6 odst. 1 písm. a Nařízení GDPR.
 2. V systémových záznamech může být rovněž registrovaná vaše aktivita v obchodě, včetně vašich osobních údajů. Údaje shromažďované v záznamech budou zpracovávány v souvislosti s poskytovanými službami.
 3. ADO může zpracovávat vaše osobní údaje rovněž k technickým účelům - především mohou být vaše údaje dočasně ukládány a zpracovány pro zajištění bezpečnosti a správného fungování informačních systémů, např. v souvislosti s provedením bezpečnostní kopie, s testy změn v informačních systémech, zjišťováním odchylek nebo ochranou proti zneužití a útoky.

| Příjemci osobních údajů

 1. V souvislosti s plněním služeb ADO zpřístupní vaše osobní údaje externím subjektům, především:

  1. subjektům, které poskytují poštovní nebo kurýrní služby;
  2. bankám, v případě nutného vyúčtování;
  3. státním orgánům nebo jiným oprávněným subjektům na základě právních předpisů, za účelem plnění povinností správce (např. finanční úřad);
  4. subjektům, kteří umožňují provádění dálkových platebních operací;
  5. subjektům, kteří podporují ADO v provozované činnosti na objednávku společnosti, především dodavatelům externích informačních systémů podporujícím činnost společnosti.
 2. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo na mezinárodní organizace.

| Doba uložení osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu realizace objednávky nebo do doby vašeho odstranění zákaznického účtu, avšak ne déle než do doby vyúčtování plateb nebo uplynutí termínů pro promlčení nároků stanovených příslušnými předpisy nebo vyjasnění okolností stojících v rozporu s pravidly nebo s platnými předpisy pro používání služeb internetového obchodu. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje trvale odstraněny nebo budou uloženy za účelem archivace, pokud bude archivační povinnost vyplývat z platných právních předpisů.
 2. Kromě toho budou vaše osobní údaje uloženy po dobu zasílání obchodních informací do doby odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k tomuto účelu.
 3. Po odvolání souhlasu může správce osobních údajů zachovat určitou, nutnou omezenou část osobních údajů pro možnost prokázání dodržování předpisů, do doby uplynutí termínů pro promlčení nároků stanovených v příslušných předpisech a na základě právně opodstatněného zájmu správce v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f Nařízení GDPR.

| Zásady používání „Cookies”

 1. Během používání obchodu jsou vaše osobní údaje shromažďovány rovněž automaticky v systémových záznamech obchodu, pomocí souborů cookies a systému Web Beacon;
 2. „Web beacons” (tzv. elektronické obrázky) umožňují dostávat informace, jako např. IP adresu počítače, na který byla nahrána stránka, na které byl umístěn web beacon, URL stránky, čas zobrazení stránky, druh prohlížeče, ale i informace obsažené v souborech cookies za účelem posouzení efektivity našich reklam. Tyto údaje budou archivovány a používány pro statistickou analýzu a posouzení globálního pohybu uživatelů obchodu. Tyto údaje nebudou spojovány s vašimi předanými osobními údaji;
 3. Soubory cookies jsou informatické údaje, především se jedná o textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení a používány během vaší aktivity v obchodě;
 4. Soubory cookies obvykle obsahují název internetové strany, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo;
 5. Soubory cookies používané obchodem mohou mít dočasný nebo trvalý charakter. Dočasné soubory cookies budou odstraněny po zavření prohlížeče, trvalé soubory cookies budou uloženy i po ukončení návštěvy našeho obchodu a slouží k uložení informací, např. vašeho hesla nebo přihlašovacího jména, což urychluje a usnadňuje používání webu.
 6. Soubory cookies obchod používá k těmto účelům:

  1. přizpůsobení obsahu internetových stránek obchodu vašim preferencím, tzn. přizpůsobení obsahu obchodu vašim individuálním nákupním preferencím;
  2. přizpůsobení obsahu internetových stránek obchodu pro optimální používání internetových stránek, především pro rozpoznání zařízení, které používáte pro používání obchodu a příslušné zobrazení internetových stránek přizpůsobených pro vaše individuální potřeby;
  3. tvorba statistik, které pomáhají porozumět, jak uživatelé obchodu používají internetové stránky, což umožňuje zlepšení jejich struktury a obsahu;
  4. udržování návštěvy (po přihlášení), díky kterému nemusíte na každé podstránce obchodu opakovaně zadávat přihlašovací jméno a heslo;
  5. vaše identifikace jako přihlášeného zákazníka v obchodě a zobrazení, že jste přihlášen;
  6. zapamatování si produktů vložených do košíku pro podání objednávky;
  7. zapamatování si údajů z vyplněných objednávkových formulářů, dotazníků nebo přihlašovacích údajů do internetového obchodu.
 7. Obchod používá také soubory cookies externích subjektů (Důvěrných partnerů). Tyto soubory jsou používány mimo jiné pro popularizaci obchodu prezentováním reklam produktů z obchodu na jiných internetových stránkách. Informace k Zásadám ochrany osobních údajům a Zásadám používání cookies externích subjektů můžete najít na těchto stránkách:

  1. Google – Informace
  2. Facebook – Informace
  3. Savecart – Informace
  4. Criteo – Informace
  5. Domodi – Informace
 8. Soubory cookies jsou charakteristické tím, že:

  1. neslouží k identifikaci uživatelů a na jejich základě není žádným způsobem zjišťována totožnost kohokoliv;
  2. „cookies“ identifikují údaje počítače a prohlížeče, které jsou používány k prohlížení internetových stránek - např. umožňují dovědět se, zda již daný počítač stránky někdy navštívil;
  3. údaje získané z „cookies” nejsou žádným způsobem spojovány s osobními údaji uživatelů získanými např. během registrace v servisech;
  4. nejsou určeny pro počítače nebo mobilní přístroje - nemají vliv na jejich fungování;
  5. nezpůsobí změny konfigurace koncových zařízení ani změny softwaru nainstalovaného na těchto zařízeních;
  6. výchozí parametry „cookies“ umožňují přečtení informací v nich obsažených jen tomu serveru, který je vytvořil;
  7. na základě chování na navštěvovaných internetových stránkách předávají serverům informace, díky kterým bude zobrazená stránka lépe přizpůsobena vašim individuálním preferencím.
 9. na základě anonymizovaných vámi poskytnutých údajů během používání obchodu (soubory cookies), můžeme provádět profilování, tzn. přizpůsobit obsah obchodu na vaše individuální očekávání zobrazením produktů, které vás zajímaly dříve.
 10. Doba platnosti souborů cookies uložených na vašem koncovém zařízení činí maximálně jeden rok. Po uplynutí této lhůty budou soubory cookies automaticky smazány a obchod nebude dále zpracovával v nich obsažené informace.
 11. Vy můžete kdykoliv zablokovat ukládání souborů cookies na vašem koncovém zařízení a odvolat tak souhlas s používáním souborů cookies obchodem a odstranit trvalé soubory cookies nacházející se na vašem koncovém zařízení použitím příslušných možností vašeho internetového prohlížeče. Pro správu nastavení cookies prosím vyberte internetový prohlížeč, který používáte, z níže uvedeného seznamu a postupujte v souladu s pokyny.

  1. Osobní počítače:

  2. Mobilní přístroje:

  V případě problémů a v případě, že máte prohlížeč, který není výše uveden, použijte prosím soubor pomocí prohlížeče nebo kontaktujte přímo výrobce prohlížeče, který používáte.

 12. Můžete rovněž kdykoliv změnit nastavení souborů cookies přímo pomocí internetového obchodu dstreet-shop.cz přechodem do nastavení souborů cookies, které se nachází na této adrese.
 13. Rádi bychom vás informovali, že omezení používání souborů cookies může mít negativní vliv na některé funkce dostupné na internetových stránkách obchodu. Vypnutí souborů cookies nutných pro ověření, bezpečnost nebo udržování vašich preferencí může značně ztížit používání obchodu a v krajních případech dokonce zcela znemožnit používání obchodu.
 14. Více informací na téma souborů cookies naleznete na adrese internetových stránek allaboutcookies.org.

| Kontakt:

 1. Ve všech věcech, které se týkají zpracování osobních údajů, oprávnění v souvislosti se zpracováním údajů a v případě otázek nebo pochybností prosím kontaktujte Inspektora ochrany osobních údajů na emailové adrese dstreetcz@dstreet.eu.
pixel