Bezpečné nakupování

Pravidla obchodu dstreet-shop.cz

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB A NAKUPOVÁNÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ WWW.DSTREET-SHOP.CZ

(dalej: „Pravidla”)

Internetový obchod dstreet-shop.cz dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu byla přiznána v Zákoně o právech spotřebitele. Smluvní ustanovení, která jsou pro spotřebitele méně výhodná, než ustanovení v Zákoně o ochraně spotřebitele, jsou neplatná a budou nahrazena předpisy ze Zákona o ochraně spotřebitele. Účelem ustanovení těchto Pravidel proto není zrušení nebo omezení jakýchkoliv práv spotřebitelů, která jim ze závazných právních předpisů náleží, a veškeré eventuální pochybnosti v tomto smyslu musí být chápány ve prospěch spotřebitele. V případě eventuálního rozporu ustanovení těchto Pravidel s výše uvedenými předpisy mají přednost tyto předpisy, které pak musí být aplikovány.

Tato pravidla popisují zásady prodeje realizovaného společností D-TEX sp. z o.o. se sídlem ve Wieluni na ulici Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro Lodž - střed v Lodži, 20. Ekonomické oddělení Polského soudního rejstříku pod číslem 0000687728, DIČ PL8322080434, (dále jen: Prodejce nebo D-TEX), prostřednictvím internetového obchodu dstreet-shop.cz, (dále jen: „Obchod”) a uvádí zásady poskytování bezplatných elektronických služeb společností D-TEX.

 1. Definice

  • Pracovní den – každý den od pondělí do pátku s výjimkou zákonem stanovených dnů pracovního klidu.
  • Dodávka - označuje faktickou činnost spočívající v doručení zboží uvedeného v objednávce zákazníkovi prodejcem prostřednictvím dodavatele, oproti úhradě poplatků v souvislosti s realizací přepravní smlouvy ke zboží zákazníkovi.
  • Dodavatel - označuje subjekt, se kterým spolupracuje prodejce v rozsahu dodávky zboží - seznam těchto subjektů je uveden na internetových stránkách dstreet-shop.cz
  • Kontaktní formulář – elektronická služba umožňující zaslat prodejci zprávu pomocí formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu.
  • Registrační formulář – formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující vytvořit zákaznický účet.
  • Formulář objednávky – elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě umožňující podat objednávku, konkrétně vložením produktů do elektronického košíku a uvedením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu dodávky a úhrady.
  • Heslo - označuje sled abecedních, číselných nebo jiných znaků, které si určí zákazník během registrace v obchodě a které je nutné k zajištění přístupu k zákaznickému účtu.
  • Zákazník – označuje (1) fyzickou osobu, která dovršila 18 let a má plnou schopnost k právním úkonům a v případech stanovených v příslušných předpisech také fyzická osoba, která má omezenou schopnost k právním úkonům a která dovršila 16 let, v rozsahu, v jakém může nabýt oprávnění a nést závazky v souladu s předpisy všeobecně platných zákonů, (2) právnická osoba; (3) organizační jednotka, která není právní subjekt a které příslušné předpisy udělují právní způsobilost nebo (4) fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že tato nemá pro tuto osobu profesionální charakter, vyplývající především z předmětu podnikání, který provozuje, zpřístupněného na základě předpisů o Centrální evidenci a informování o podnikatelské činnosti - která uzavřela nebo má zájem uzavřít kupní smlouvu s prodejcem.
  • Občanský zákoník – zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Úřední věstník 2018.1025).
  • Spotřebitel - označuje fyzickou osobu, která s podnikatelem provádí právní úkony nesouvisející přímo s jejím podnikáním nebo profesí, v souladu s čl. 221 Občanského zákoníku (Úřední věstník 2018.1025).
  • Zákaznický účet – elektronická služba, je označen individuálním jménem (přihlašovacím jménem) a heslem stanoveným příjemcem služby, souhrn obsahů v IT systému poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromážděné údaje uvedené příjemcem služby a informace o objednávkách podaných v internetovém obchodě.
  • Přihlašovací jméno – znamená emailovou adresu zákazníka uvedenou během zakládání zákaznického účtu.
  • Newsletter, SMS newsletter – elektronická služba, elektronická distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické emailové pošty a ve formě SMS zprávy zaslané na mobilní telefon, která umožňuje všem příjemcům služeb, kteří ji používají, dostávat od poskytovatele služeb automaticky pravidelné obsahy dalších vydání newsletteru, SMS newsletteru obsahujících informace o výrobcích, novinkách a akcích v internetovém obchodě.
  • Podnikatel – označení pro zákazníka, který není spotřebitel.
  • Samostatný podnikatel provozující svou činnost dle spotřebitelských práv – fyzická osoba uzavírající smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, kdy z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající především z předmětu její vykonávané podnikatelské činnosti, dostupné na základě předpisů o Centrální evidenci a informaci o podnikatelské činnosti.
  • Pravidla - tato pravidla internetového obchodu.
  • Registrace - označuje faktickou činnost prováděnou způsobem uvedeným v pravidlech nutnou pro používání všech funkcí obchodu zákazníkem.
  • Internetový obchod, obchod - internetový obchod prodejce a poskytovatele služeb dostupný na internetové adrese: https://dstreet-shop.cz.
  • Prodejce a poskytovatel služeb – označuje podnikatele D-TEX sp. z o.o. se sídlem ve Wieluni na ulici Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, společnost je vedená v obchodním rejstříku Okresního soudu pro Lodž - střed v Lodži, 20. Ekonomické oddělení Polského soudního rejstříku pod číslem 0000687728, DIČ PL8322080434, adresa pro elektronickou korespondenci: dstreetcz@dstreet.eu.
  • Zboží - označuje věc prodávanou zákazníkovi prodejcem prostřednictvím obchodu po uhrazení ceny.
  • Trvalý nosič - označuje materiál nebo nástroj umožňující spotřebiteli nebo podnikateli uchovat informace určené osobně pro něj způsobem umožňujícím získat přístup k informacím i v budoucnosti k účelům, ke kterým tyto informace slouží a které umožňují reprodukci uchovaných informací v nezměněné podobě. Elektronická korespondence zasílaná prodejcem, uložená na pevném disku počítače spotřebitele nebo podniku tvoří trvalý nosič.
  • Kupní smlouva - označuje kupní smlouvu ve smyslu předpisů Občanského zákoníku uzavřenou s použitím dálkových komunikačních prostředků a týkající se prodeje zboží prodejcem ve prospěch zákazníka za úhradu ceny navýšené o eventuální poplatky v souvislosti s realizací smlouvy o přepravě zboží k zákazníkovi.
  • Smlouva o poskytování služeb – označuje smlouvu, která se týká poskytování elektronických služeb, ve smyslu čl. 2 bod 4) zákona z 18. července 2002 ve věci poskytování elektronických služeb (Úřední věstník 2017.1219 s pozdějšími změnami). V rozsahu poskytovaných elektronických služeb jsou tato pravidla pravidly zmiňovanými ve smlouvě v článku 8 výšeuvedeného zákona.
  • Elektronická služba – služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem služeb ve prospěch příjemce služby prostřednictvím internetového obchodu. Poskytovatel služeb poskytuje bezplatné služby: kontaktní formulář, vedení zákaznického účtu, zasílání newsletteru na zákazníka.
  • Příjemce služby – (1) fyzická osoba, která má plnou právní způsobilost a v případech stanovených v příslušných předpisech také fyzická osoba, která má omezenou právní způsobilost; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka, která není právní subjekt, které ale příslušné právní předpisy přidělily právní subjektivitu, která používá nebo má úmysl používat elektronické služby.
  • Zákon o ochraně spotřebitele, zákon – zákon z 30. května 2014 o právech spotřebitele (Úřední věstník 2017.683 s pozdějšími změnami)
  • Zákon o poskytování elektronických služeb – zákon z 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Úř. věstník 2017.1219 s pozdějšími změnami).
  • Objednávka - vyjádření záměru zákazníka sděleného pomocí objednávkového formuláře za účelem přímého uzavření kupní smlouvy s prodejcem.
 2. Všeobecná ustanovení

  1. Pravidla popisují podmínky poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb a způsob uzavírání kupní smlouvy ke zboží mezi zákazníkem a prodejcem prostřednictvím obchodu.
  2. Technické požadavky týkající se softwaru nutného ke správě obchodu: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) internetový prohlížeč: Mozilla Firefox ve verzi 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer ve verzi 10.0 a vyšší, Opera ve verzi 12.0 a vyšší, Google Chrome ve verzi 23.0. a vyšší, Safari ve verzi 5.0 a vyšší; (4) doporučované minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768; (5) zapnutí možnosti ukládání souborů „cookies“ a správy Javascript v internetovém prohlížeči.
  3. Veškerá práva k obchodu, včetně majetkových autorských práv a práv intelektuálního vlastnictví vlastní prodejce.
  4. Prodejce používá mechanismus souborů „cookies". Soubory „cookies” jsou ukládány v internetovém prohlížeči. Po stažení souboru „cookie“ internetovým prohlížečem je tento zašle jako doplňující informaci zpět na server při každé návštěvě stránek obchodu. Internetový server vytvoří pro každého zákazníka vlastní soubor „cookie“. Všechny funkce obchodu je možné používat jen tehdy, když jsou soubory „cookies“ aktivní. Více informací na toto téma se nachází v Zásadách ochrany osobních údajů na internetových stránkách dstreet-shop.cz.
  5. Pro podávání objednávek v obchodě a za účelem používání elektronických služeb poskytnutých poskytovatelem služeb je nutná obsluha účtu k elektronické poště.
  6. Je zakázáno, aby zákazník přidával protiprávní obsahy narušující platné předpisy a používal servis protiprávně s porušováním práv třetích stran.
  7. Používání internetové sítě se váže s rizikem zveřejňování obsahu třetím stranám, pro které obsah není určen. Prodejce doporučuje používání antivirových programů na zařízeních, která zákazník používá.
 3. Zpracování osobních údajů

  1. Společnost D-TEX sp. z o.o. se sídlem ve Wieluni (98-300), na ulici Jana Długosza 5, vedená v obchodním rejstříku Okresního soudu Lodž - Střed, 20. ekonomické oddělení Polského soudního rejstříku pod číslem KRS 0000687728, DIČ PL8322080434, IČ 367847166 je správcem osobních osobních údajů zákazníků a zpracovávají osobní údaje získané prostřednictvím internetových stránek: dstreet-shop.cz, v souladu s předpisy 1 (a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „Nařízení GDPR“.
  2. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů realizované prodejcem jsou uvedeny v Zásadách o ochraně osobních údajů na stránkách dstreet-shop.cz.
  3. Akceptace těchto pravidel a Zásad o ochraně osobních údajů znamená souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s obsahem výše uvedených dokumentů.
 4. Registrace

  1. Pro vytvoření zákaznického účtu je zákazník povinen provést bezplatnou registraci na internetových stránkách dstreet-shop.cz.
  2. Zákazník, který provede registraci na internetových stránkách, prohlašuje, že dovršil minimálně 16 let. Osoba, která nedovršila minimálně 16 let, není oprávněna vytvořit si zákaznický účet.
  3. Pro registraci vyplní zákazník registrační formulář poskytnutý poskytovatelem služeb na internetových stránkách obchodu a vyplněný registrační formulář zašle poskytovateli služeb kliknutím na pole „Zaregistrovat účet“. Během registrace si zákazník stanoví individuální přihlašovací jméno a heslo.
  4. Během registrace má zákazník možnost seznámit se s těmito pravidly, jejichž obsah přijme označením příslušného pole na formuláři.
  5. Po provedení registrace v obchodě probíhá každé přihlášení vždy s použitím údajů uvedených v registračním formuláři.
  6. Ve chvíli, kdy poskytovatel služeb pošle potvrzení o vytvoření zákaznického účtu na elektronickou korespondenční adresu zákazníka uvedenou v registračním formuláři, bude se zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb - služba vedení zákaznického účtu a služba zpřístupnění kontaktního formuláře. Zákazník tak získá možnost přístupu do zákaznického účtu a provádění změn údajů uvedených během registrace. Služba je poskytovaná bezplatně.
  7. Zákazník má během registrace možnost vyjádřit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání newsletteru na emailovou adresu, který bude obsahovat obchodní informace od prodejce, a newsletteru formou SMS na mobilní telefon, který bude obsahovat obchodní informace od prodejce.
 5. Zjednodušená registrace

  1. Zákazník má možnost nakupovat jako „host“ bez úplné registrace v případě telefonické objednávky nebo podáním objednávky na internetových stranách dstreet-shop.cz výběrem možnosti „nakupovat jako host”.
  2. V případě nákupu jako tzv. „host“ zákazník prohlašuje, že dovršil minimálně 16 let. Osoba, která ještě nedovršila 16 let, není oprávněna nakupovat způsobem uvedeným v tomto paragrafu.
  3. V případě nakupování jako host je pro zákazníka založen účet s minimálním množstvím údajů nutných pro realizaci objednávky. Prodejce nemá možnost provést objednávku zákazníka, aniž by pro něj nezaložil účet. Po založení zákaznického účtu budou údaje umožňující přístup k účtu zaslány v samostatné emailové zprávě na adresu elektronické pošty zákazníka.
  4. Host může po provedení objednávky požádat prodejce o odstranění jeho zákaznického účtu prostřednictvím elektronické pošty na adrese: dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na adrese prodejce uvedené v těchto pravidlech. Realizace požadavků probíhá dle zásad uvedených v § 12 odst. 5 Pravidel.
 6. Zásady nakupování

  1. Informace o zboží tvoří návrh k uzavření smlouvy.
  2. Informace o zboží netvoří nabídku ve smyslu příslušných předpisů.
  3. Zákazník, který podává objednávku pomocí mechanismů dostupných na internetových stránkách obchodu (objednávkový formulář), podává nabídku na nákup uvedeného zboží dle podmínek uvedených v jeho popise.
  4. Zákazník může podat objednávku zboží dostupného v obchodě jako registrovaný zákazník (po přihlášení do zákaznického účtu) nebo jako tzv. „host“ (nákup s omezenou registrací).
  5. Ceny zboží uvedené na internetových stránkách obchodu:

   • obsahují daň z přidané hodnoty (DPH) a jsou uváděny v českých korunách (Kč);
   • neobsahují poštovné. Poštovné závisí na způsobu dodání zboží zákazníkovi a také na hodnotě a velikosti objednávky a je uváděné ve shrnutí objednávky.
  6. Pro podání objednávky je zákazník povinen:

   • vybrat zboží, které má zájem koupit, a následně kliknout na tlačítko „vložit do košíku“ nebo na ikonu košíku, přičemž v případě, že má zájem koupit několik výrobků, musí tuto činnost zopakovat pro každý z vybraných produktů zvlášť; výběr může provést rovněž kliknutím na tlačítko (+) nebo (-) u zvoleného zboží,
   • po ukončení procesu výběru produktů přejít do „košíku“ (tlačítko „zobrazit košík“), a následně „přejít dál“ a přihlásit se do svého zákaznického účtu nebo potvrdit pravidla obchodu (v případě zákazníka, který nakupuje jako host a následně:

    • vybrat způsob doručení zboží a způsob platby;
    • uvést údaje o odběrateli objednávky a adresu, na kterou má být zboží doručeno;
    • uvést fakturační údaje, pokud jsou jiné než údaje pro přijetí objednávky;
    • kliknout na tlačítko „Potvrdit nákup s povinností úhrady”.
  7. Celková cena objednávky (tzn. cena zboží včetně nákladů na dodání) je uvedená v košíku před kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup s povinností úhrady” zákazníkem.
  8. Po podání objednávky bude na adresu elektronické korespondence zákazníka nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu zasláno potvrzení podání objednávky a informace o přijetí objednávky k realizaci nebo o překážkách bránících realizaci.
  9. Prohlášení prodejce o přijetí objednávky k realizaci tvoří zároveň potvrzení o uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem.
  10. Po uzavření kupní smlouvy potvrdí prodejce její podmínky, které zašle (na trvalém nosiči) na adresu elektronické korespondence zákazníka nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu.
  11. Termín realizace objednávky je uváděn individuálně u každého zboží uvedením počtu dnů.
  12. V případě, že objednané zboží není v obchodě dostupné, nebo pokud neexistuje možnost realizace objednávky zákazníka z jiných důvodů, bude prodejce informovat zákazníka o vzniklé situaci zasláním elektronické zprávy na adresu elektronické pošty uvedenou zákazníkem nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu nebo během podávání objednávky. V případě nedostupnosti zboží po podání objednávky a uzavření kupní smlouvy může zákazník odstoupit od kupní smlouvy.
  13. Ceny zboží neobsahují informace k nákladům na doručení a jiným nákladům, které bude muset zákazník uhradit v souvislosti s kupní smlouvou.
  14. O všech nákladech souvisejících s objednávkou bude zákazník informován při výběru způsobu doručení a podávání objednávky.
  15. Úhrada se provádí formou bankovního převodu (tlačítko „Platba před odesláním“) jedním z dostupných způsobů úhrady nebo v hotovosti („Platba při odběru“). V případě platby před odesláním bude realizace objednávky zahájena poté, co prodejce obdrží informaci, že zákazník provedl platbu (jednou z dostupných forem úhrady) a prodejce zašle zákazníkovi potvrzení přijetí objednávky.
  16. Zákazník bude prodejcem informován zasláním potvrzení o podání objednávky o lhůtě, v jaké je zákazník povinen provést úhradu za podanou objednávku.
  17. V případě, že zákazník neuhradí objednávku v termínu uváděném v odst. 16 těchto pravidel, stanoví prodejce zákazníkovi dodatečnou lhůtu a bude zákazníka na trvalém nosiči informovat, že po marném vypršení dodatečného termínu prodejce odstoupí od kupní smlouvy. Osvědčení o odstoupení od kupní smlouvy zašle prodejce zákazníkovi na trvalém nosiči na uvedenou adresu elektronické korespondence nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu nebo během podávání objednávky.
  18. Dodávky probíhají na území Česka nebo jako mezinárodní zásilka do zahraničí do států uvedených na internetových stránkách dstreet-shop.cz.
  19. Prodejce uvádí na internetových stránkách obchodu informaci o lhůtě, v jaké bude zaslána zásilka s předmětem objednávky. Výše uvedená informace je orientačním časem počítaným od okamžiku přijetí objednávky k realizaci do okamžiku zaslání zboží zákazníkovi. Doba realizace objednávky je uváděna s ohledem na termín kompletace objednaných kusů zboží a závisí na jejich dostupnosti.
  20. Prodejce prohlašuje, že dodávané zboží, které je předmětem kupní smlouvy, není zatíženo vadami.
  21. Objednaná zboží budou doručována na adresu zákazníka prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři nebo v zákaznickém účtu.
  22. Pokud zákazník uvede nesprávnou nebo neúplnou dodací adresu, může dojít k prodloužení dodací lhůty nebo k nedoručení zboží.
  23. V den zaslání zboží na zákazníka zašle prodejce informaci na adresu elektronické korespondence zákazníka s potvrzením o podání zásilky.
  24. Zákazník má povinnost zkontrolovat doručené zboží, a pokud zjistí chybějící množství nebo poškození zásilky, má právo požadovat od zástupce dodavatele sepsání protokolu o doručení, který bude obsahovat záznam o poškození.
  25. Prodejce přiloží k zásilce, která je předmětem dodávky, paragon nebo daňový doklad týkající se dodaného zboží.
  26. V případě nepřítomnosti zákazníka na uvedené adrese nechá dodavatel zprávu nebo se pokusí navázat telefonický kontakt za účelem stanovení jiného termínu dodávky. V případě, že bude muset doručovatel zaslat objednané zboží zpět do obchodu, bude prodejce elektronicky nebo telefonicky kontaktovat zákazníka a stanoví se zákazníkem termín a náklady na opakované doručení.
  27. Náklady na opakované doručení hradí zákazník.
 7. Zodpovědnost prodejce (poskytovatele služeb). Ručení

  1. Prodejce ručí vůči zákazníkovi, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (zodpovědnost), v souladu s předpisy Občanského zákoníku. Prodejce zodpovídá z titulu ručení za fyzické vady, které existovaly v okamžiku přechodu rizik na zákazníka nebo které vyplynuly z příčiny spočívající v prodané věci ve stejném okamžiku, kdy byly zjištěny před uplynutím dvou let ode dne vydání zboží zákazníkovi.
  2. Pokud má zboží vadu, může zákazník:

   • podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, ledaže prodávající okamžitě a bez zbytečných nepříjemností pro zákazníka vymění vadné zboží za bezvadné nebo vadu odstraní.
   • požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné zboží nebo požadovat odstranění vady. Prodejce je povinen vyměnit vadné zboží za zboží bezvadné nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě bez nadměrných nepříjemností pro zákazníka.
  3. Toto omezení uvedené v odst. 2 bod a) nebude použito, pokud prodejce již zboží vyměnil nebo opravil anebo pokud prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo odstranit vadu.
  4. Spotřebitel může namísto odstranění vady navrhovaného prodejcem požadovat výměnu věci za bezvadnou věc nebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do stavu v souladu s kupní smlouvou způsobem, který vybere zákazník, není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady v porovnání se způsobem navrhovaným prodejcem. Při posuzování nadměrných nákladů se zohledňuje hodnota věci bez vad, druh a závažnost zjištěné vady a také se bere v úvahu nepohodlí, kterému by byl vystavován zákazník v případě jiného způsobu uspokojení.
  5. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud je vada zanedbatelná.
  6. Prodejce může odmítnout splnění požadavku zákazníka uvedeného v odst. 2 bod b), pokud není uvedení vadné věci do souladu s kupní smlouvou způsobem vybraným zákazníkem možné nebo pokud by ve srovnání s druhým možným způsobem pro uvedení do shody s kupní smlouvou vyžadovalo nadměrné náklady. Náklady na opravu nebo výměnu zboží nese prodejce.
  7. V případě, že je zákazník spotřebitel a fyzická vada byla zjištěna před uplynutím jednoho roku ode dne vydání prodané věci, se má za to, že vada nebo její příčina existovala v okamžiku přechodu rizik na spotřebitele.
  8. Zákazník, který uplatňuje nároky ze záruky, doručí vadnou věc na adresu prodejce uvedenou v těchto pravidlech. V případě, že je zákazník spotřebitel, nese náklady na dodávku prodejce.
  9. Prodejce ručí z titulu zodpovědnosti, pokud byla fyzická vada zjištěna před uplynutím dvou let. Nárok na odstranění vady nebo výměnu prodané věci za bezvadnou věc bude promlčen uplynutím 1 roku počínaje dnem zjištění vady. Pokud je zákazník spotřebitel, nemůže tato promlčecí lhůta skončit před uplynutím 2 let. Ve lhůtě jednoho roku může zákazník rovněž podat prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy nebo o snížení ceny z důvodu vady prodané věci. Pokud zákazník požadoval výměnu věci za věc bezvadnou nebo odstranění vady, začíná termín plynout od podání prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy nebo snížení ceny v okamžiku neúčinného uplynutí termínu pro výměnu věci nebo odstranění vady.
  10. Pokud zákazník, který je spotřebitel, požadoval výměnu věci nebo odstranění vady nebo podal prohlášení o snížení ceny a uvedl částku, o kterou má být cena snížena, a prodejce se k této žádosti nevyjádřil ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů, má se za to, že tento požadavek uznal jako opodstatněný.
  11. Pokud se na zboží uvedené na internetových stránkách dstreet-shop.cz vztahuje záruka výrobce, pak se informace o ní a o obsahu poskytnuté záruky nachází v popisu zboží umístěném na internetových stránkách obchodu.
  12. Veškerá oprávnění spotřebitele uvedená v tomto paragrafu se týkají také samostatného podnikatele, který provozuje činnost na základě práv spotřebitele.
 8. Reklamační řízení

  1. Zákazník má právo podat reklamaci zboží zasláním informace na adresu prodejce uvedenou v těchto pravidlech nebo na adresu elektronické korespondence: dstreetcz@dstreet.eu.
  2. Ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení oznámení reklamace prodejce na reklamaci odpoví.
  3. Aby mohl prodejce reklamaci vyřešit, musí zákazník doručit prodejci reklamované zboží včetně dokladu o koupi a popisu vad.
  4. Popis reklamace musí obsahovat:

   • popis vady nebo vzniklého problému;
   • datum vzniku;
   • příjmení, jméno, název reklamujícího subjektu, korespondenční adresu;
   • požadavek zákazníka v souvislosti s podávanou reklamací.
  5. Základem reklamace nemůže být především:

   • odvolávání se na okolnosti v souvislosti s nesprávnou funkcí internetového prohlížeče, telekomunikačních spojení, servisních oprav, které musí poskytovatel služeb provádět pro údržbu systému;
   • jiné okolnosti související s činností subjektů, za jejichž činnosti poskytovatel služeb nezodpovídá;
   • mechanické poškození zboží vzniklé z důvodů, za které zodpovídá zákazník (odření, roztržení, natržení nebo poškrábání, utržení ozdob, zipu, gumy atp.) a poškození zboží vzniklé z důvodu chybějící nebo nesprávné údržby;
   • poškození vzniklé používáním zboží v rozporu s určením.
  6. Pokud prodejce neodpoví na reklamaci ve lhůtě uvedené v odst. 2, má se za to, že reklamaci uznal.
  7. Odpověď na reklamaci zašle prodejce zákazníkovi na papíru nebo na trvalém nosiči na adresu elektronické korespondence zákazníka nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu nebo během podávání objednávky.
 9. Odstoupení od kupní smlouvy

  1. Zákazník, který je spotřebitelem (v tomto paragrafu dále spotřebitel) a který uzavřel kupní smlouvu, může ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.
  2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet v okamžiku, kdy spotřebitel začne vlastnit zboží nebo v okamžiku, kdy se třetí strana jiná než přepravce a uvedená spotřebitelem stala majitelem zboží. K tomu stačí zaslat informaci o odstoupení od kupní smlouvy v podobě jednoznačného prohlášení na adresu elektronické pošty uvedenou v těchto pravidlech nebo prostřednictvím formuláře umístěného na internetových stránkách obchodu na adrese dstreet-shop.cz.
  3. Jakmile podá spotřebitel prohlášení o odstoupení, zašle prodejce spotřebiteli bez prodlení potvrzení o obdržení informace o odstoupení od kupní smlouvy na trvalém nosiči, tzn. formou elektronické zprávy na emailovou adresu spotřebitele uvedenou v registračním formuláři nebo při podávání objednávky.
  4. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy vyprší po uplynutí 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, ve kterém se spotřebitel stal majitelem zboží nebo ve kterém se jiná třetí strana než dopravce určená spotřebitelem stala majitelem zboží.
  5. Kupní smlouva, od které spotřebitel odstoupí, je považovaná za neuzavřenou.
  6. Pokud spotřebitel podal prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy ještě, než prodejce přijal nabídku spotřebitele, přestává být nabídka závazná.
  7. Prodejce vrátí okamžitě, nejpozději ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od kupní smlouvy, spotřebiteli všechny platby, které obdržel, včetně nákladů za doručení zboží. Prodávající počká s vrácením plateb do okamžiku obdržení zboží nebo doručení dokladu o odeslání zboží spotřebitelem, podle toho, k čemu dojde dříve.
  8. Prodejce je povinen vrátit spotřebiteli náklady na nejlevnější způsob doručení nabízené prodejcem. Pokud spotřebitel vybral jiný než nejlevnější způsob doručení, není prodejce povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které uhradil.
  9. Spotřebitel má povinnost vrátit zboží neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od jeho odstoupení od kupní smlouvy. K dodržení výše uvedeného termínu stačí zaslat zboží na adresu prodejce (OlzaLogistic - D-TEX, ul. Karvinská 1897, 73701 Český Těšín) před uplynutím výše uvedené lhůty.
  10. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel jen přímé náklady na vrácení zboží.
  11. Spotřebitel nese odpovědnost za snížení hodnoty zboží vzniklé jeho použitím způsobem, které bylo neúměrné pro zjištění charakteru, vlastností a funkce zboží.
  12. Prodávající vrátí všechny platby provedené spotřebitelem s použitím stejného způsobu úhrady, jaký použil spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který se pro něj nebude vázat s žádnými náklady.
  13. Právo na odstoupení od kupní smlouvy nemají spotřebitelé, kteří se rozhodli:

   • pro nákup zboží, které nemůže být po otevření obalu vráceno z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po doručení otevřen;
   • pro nákup neprefabrikovaného zboží vyrobeného dle specifikace zákazníka nebo které slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;
   • pro nákup zboží, které bude po doručení z důvodu své povahy nerozlučně spojeno s jinými věcmi.
  14. Oprávnění k odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů bez uvedení důvodu mají také samostatní podnikatelé provozující činnost na základě spotřebitelských práv.
  15. Ustanovení 2 až 13 tohoto paragrafu budou příslušně použita pro samostatného podnikatele, který provozuje činnost na základě práv spotřebitele.
 10. Ukončení smlouvy o vedení účtu (odstranění účtu)

  1. Obě smluvní strany (prodejce a zákazník) jsou oprávněné ukončit smlouvu o poskytování elektronických služeb v každou dobu její platnosti bez uvedení důvodu.
  2. Zákazník podá vyjádření záměru přímo na adresu elektronické pošty prodejce.
  3. Prodejce podá prohlášení přímo na adresu elektronické korespondence uvedenou zákazníkem nebo na adresu zákazníka uvedenou v zákaznickém účtu nebo během podávání objednávky.
 11. Oznámení porušení

  1. Pokud zákazník nebo jiný subjekt uzná, že obsah zveřejněný na internetových stránkách obchodu porušuje jeho osobní práva nebo platné právní předpisy, může o tom informovat prodejce.
  2. Prodejce vynaloží ihned veškeré úsilí pro odstranění výše uvedeného obsahu.
  3. Informace o výše uvedeném musí být zaslána na adresu elektronické pošty: dstreetcz@dstreet.eu.
 12. Bezplatné služby poskytované elektronicky

  1. Prodejce poskytuje zákazníkům bezplatné elektronické služby:

   • Kontaktní formulář
   • Potvrzení zákaznického účtu
   • Zasílání newsletteru zákazníkovi
  2. Prodejce si vyhrazuje možnost výběru a změny druhu, formy, času a způsobu poskytování přístupu k vybraným uvedeným službám, o čemž bude zákazníky informovat způsobem příslušným pro změnu těchto pravidel.
  3. Služba Kontaktní formulář spočívá v zasílání zpráv prodejci pomocí formuláře dostupného na internetových stránkách obchodu. Zrušení bezplatné služby Kontaktní formulář, je možná kdykoliv a spočívá v přerušení zasílání dotazů prodejci.
  4. Služba vedení Zákaznického účtu je dostupná po provedené registraci dle pravidel uvedených v těchto pravidlech a spočívá ve zpřístupnění zákazníkovi určeného panelu v rámci internetových stránek obchodu, který zákazníkovi poskytuje možnost úpravy údajů, které uvedl během registrace, ale i sledování historie průběžných a již realizovaných objednávek.
  5. Zákazník, který provedl registraci, může požádat prodejce o odstranění svého zákaznického účtu prostřednictvím elektronické pošty na adrese: dstreetcz@dstreet.eu nebo v písemné podobě na adrese prodejce uvedené v těchto pravidlech, přičemž tento účet může být odstraněn ve lhůtě do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne podání žádosti.
  6. Prodejce je oprávněn zablokovat přístup k zákaznickému účtu a bezplatným službám v případě, že zákazník způsobuje prodejci nebo jiným zákazníkům škodu, porušuje právní předpisy nebo ustanovení těchto pravidel a také, když je zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám opodstatněno bezpečnostními důvody - především: napadením bezpečnostních prvků internetových stránek obchodu zákazníkem. Zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám z uvedených důvodů trvá po dobu nutnou k vyřešení otázky, která je důvodem pro zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným službám. Prodejce bude zákazníka informovat o zablokování přístupu k zákaznickému účtu a bezplatným elektronickým službám na adrese uvedené zákazníkem v registračním formuláři.
  7. Služba Zasílání newsletteru, SMS newsletteru je distribuční služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím elektronické emailové pošty nebo v podobě SMS zprávy zaslané na mobilní telefon, která umožňuje všem příjemcům služeb (tzn. zákazníkům, kteří poskytli souhlas s obdržováním newsletteru, SMS newsletteru), kteří ji používají, automatické doručování pravidelných obsahů dalších vydání newsletteru, SMS newsletteru obsahující informace o výrobcích, novinkách a akcích v internetovém obchodě od poskytovatele služeb. Příjemce služby se má možnost kdykoliv a bez uvedení důvodu odhlásit z odběru newsletteru, SMS newsletteru zasláním příslušné žádosti na poskytovatele služeb, konkrétně elektronicky na adresu: dstreetcz@dstreet.eu nebo písemně na adresu prodejce uvedenou v těchto pravidlech.
 13. Závěrečná ustanovení

  1. Tato pravidla podléhají českým právním předpisům.
  2. Navíc na ně nebude aplikována Úmluva Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
  3. Spotřebitelé, kteří nakupují v obchodě a mají trvalé bydliště na území Evropské unie, mají rovněž právo na ochranu na základě bezpodmínečně platných právních předpisů v jejich místě bydliště.
  4. Spotřebitel, který v obchodě nakupuje, vyjadřuje souhlas podřídit se nevýhradní jurisdikci soudů příslušných pro sídlo obchodu, což znamená, že nároky z titulu ochrany spotřebitelských práv v souvislosti s těmito pravidly obchodu může spotřebitel uplatňovat v České republice nebo ve státě EU, kde má své bydliště.
  5. Podnikatel, který v obchodě nakupuje, vyjadřuje souhlas podřídit se výhradní jurisdikci soudů příslušných pro sídlo obchodu.
  6. Informace o zboží na stránkách obchodu netvoří nabídku ve smyslu příslušných předpisů.
  7. Prodejce nese zodpovědnost z titulu nesplnění nebo nedostatečného splnění předmětu kupní smlouvy ve smyslu předpisů v Občanském zákoníku, s výhradou ustanovení v odst. 8 tohoto paragrafu.
  8. V případě smluv uzavíraných se zákazníky, kteří jsou podnikatelé, nese prodejce odpovědnost jen v případě úmyslného způsobení škody a v mezích ztrát, které skutečně nesl zákazník, který je podnikatelem.
  9. Akce v obchodě nejsou kombinovány, ledaže pravidla dané akce stanovují jinak. Obchod neodpovídá za kombinaci dvou nebo více akcí v důsledku chyby informačního systému. Obchod takovou objednávku zruší.
  10. Zákazník může využít Slevový program, jehož podmínky jsou uvedené na internetových stránkách obchodu na adrese dstreet-shop.cz. Slevový program nelze kombinovat s jinými akcemi.
  11. Pravidla dané akce jsou v každém případě zveřejněna na internetových stránkách obchodu na adrese dstreet-shop.cz.
  12. V nejširším právně přípustném rozsahu nenese prodejce odpovědnost za skutečnost, že správci mohou zablokovat poštovní servery pro zasílání zpráv na emailovou adresu uvedenou zákazníkem a za mazání a blokování emailů softwarem nainstalovaným na počítači, který používá zákazník.
  13. Obsah těchto pravidel umístěných na internetových stránkách dstreet-shop.cz může být kdykoliv vytištěn nebo jinak uložen na trvalém nosiči spotřebitele.
  14. Prodejce si vyhrazuje právo provést kdykoliv změnu pravidel i bez vážných důvodů.
  15. Změna pravidel nabude účinnosti ve lhůtě uvedené prodejcem, ne kratší než za 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů od okamžiku uvedení na internetových stránkách. Objednávky podané zákazníkem před platností změn budou realizovány dle dosavadních pravidel.
  16. V případě sporu, především v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, budou strany usilovat o vyřešení věci smírnou cestou.
  17. Každý zákazník může využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků s použitím mediace. Spotřebitel může využít mimosoudní způsoby řešení reklamace a uplatňování nároků podáním stížnosti prostřednictvím internetové EU platformy ODR dostupné na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.
  18. Smlouvy s prodejcem jsou uzavírány v českém jazyce.
  19. Pravidla vstupují v platnost ke dni 2021/01/01.
pixel